Geen producten (0)

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van InterAction Organisatiebureau, gevestigd te Opmeer.

 1. Deze contract / bevestiging binnen 5 dagen retourneren, indien wij deze niet tijdig retour ontvangen zijn wij gerechtigd een nieuwe opdracht te aanvaarden.
  1. Het niet retourneren van deze bevestiging ontslaat u niet van de verplichting gecontracteerde show/item of huurgoederen af te nemen, daar wij pas een contract/ bevestiging opsturen na duidelijke mondelinge afspraak.
 2. Ondertekening dient te geschieden door een daartoe bevoegd persoon. Mocht bij controle achteraf bij de KvK uitwijzen dat geen nadere gegevens omtrent de bevoegdheid van de ondertekenaar bekend zijn, dan verklaart deze zich per ondertekening de bevoegdheid vanuit zijn of haar functie te hebben verkregen, hetzij dat deze handelt in opdracht van een daartoe bevoegd persoon.
 3. Contractant 1 is verantwoordelijk voor eventueel af te dragen BUMA rechten.
 4. Contractant 1 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor risico’s van de artiesten van en naar het optreden.
 5. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet is er bij annulering door contractant 1 het volgende verschuldigd:
  Annulering 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 85%  
  Annulering tussen 1 - 3 maanden voorafgaand aan het optreden: 50%
  Annulering tussen 3 - 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25%
  Annulering langer dan 5 maanden voor het optreden: 10%
  1. Indien er sprake is van boeking van een artiest, show of artikel die via zijn of haar management afwijkende annuleringsvoorwaarden heeft, dan gelden die annuleringsregels. Bijv. Vecta of All Extra regels.
  2. Het niet verlenen van (overheids)vergunningen wordt niet gezien als overmacht.
 6. Bij verkoop van uw zaak dient u de met ons gesloten overeenkomsten “mee te verkopen” aan de nieuwe eigenaar, of de overeenkomsten volgens de geldende annuleringsvoorwaarden te annuleren. Ten alle tijde dient u ons op de hoogte te stellen van de verkoop.
 7. Contractant 1 is verantwoordelijk voor het op een normale wijze kunnen uitvoeren van de show, schades t.g.v. van het niet normaal kunnen uitvoeren van de show zijn voor verantwoording van contractant 1.
 8. Verplaatsen van de show, nadat deze definitief is geworden, is alleen mogelijk met schriftelijke bevestiging van InterAction, bij verplaatsing brengen wij 10 euro verplaatsingskosten in rekening.
  1. Verplaatsingen worden in principe gezien als annulering en daarna weer aangenomen als nieuwe boeking.
 9. Contractant 1 voorziet de uitvoerenden van een redelijk aantal consumpties, contractant 2 zal geen drankrekeningen vergoeden.
 10. Bij avond opdrachten, werktijden tussen 17.00 uur en 22.00 uur dient contractant 1 zorg te dragen voor eenvoudige maaltijd voor onze medewerkers.
 11. Contractant 1 dient voor een afsluitbare / verwarmde kleedkamer zorg te dragen.
 12. Indien u in een drukke omgeving gehuisvest bent dient u te zorgen voor minimaal 1 gereserveerde parkeerplaats. Indien contractant 1 een artiest heeft geboekt die met apart geluid komt, dan dient deze zorg te dragen voor 2 gereserveerde parkeerplaatsen in de directe omgeving. Indien men op de lokatie alleen betaald kan parkeren, dan komen deze kosten voor rekening van contractant 1.
  1. Indien de locatie zich bevindt in “afgesloten” gebied, dan dient contractant 1 dit vooraf te melden en er zorg voor te dragen dat na een telefoontje van de artiest of zijn / haar geluidsbedrijf de paaltjes, slagbomen etc. verdwijnen.
  2. De losplaats voor de geluidsapparatuur dient binnen een straal van 20 meter van de locatie te zijn. Is dit niet het geval dan dient contractant 1 zorg te dragen voor (nuchtere) stagehands bij uit- en inladen en/of aangepast vervoer. (Bijv. een tractor bij optredens in strandpaviljoens die alleen bereikbaar zijn via een zanderig duinpad.)
  3. Indien de locatie is gelegen in een straat waar niet geparkeerd mag worden om te laden of te lossen, dan dient contractant 1 hiervoor een ontheffing aan te vragen. Indien dat niet is gebeurd, dan is een eventuele boete voor rekening van contractant 1.
  4. Indien de locatie gelegen is op een van de eilanden of anderszins alleen per (veer) boot bereikbaar, dan zijn veerkosten alsmede evt. overnachtingkosten voor rekening van contractant 1.
 13. De betalingswijze bij InterAction is vooruit per bank. De afgesproken gage / het bedrag dient 14 dagen voor uitvoering op de bankrekening van InterAction te zijn bijgeschreven. Uitzonderingen hierop zijn:
  1. Indien de tijd tussen bestellen en uitvoering dermate kort is dat betaling per bank niet meer haalbaar is; betaling contant aan onze medewerkers of spoedoverboeking per bank.
  2. relaties die per bank achteraf mogen betalen (InterAction let scherp op de betalingstermijn, wij hanteren een betalingstermijn “binnen 14 dagen na factuurdatum”. Indien u niet binnen deze gestelde termijn betaald, dan zullen wij u alleen nog contant na de show of na vooruitbetaling per bank leveren.)
  3. afhaalcontracten, indien niet per bank vooraf voldaan, dan dient het factuurbedrag bij afhaal contant te worden voldaan. Wij hebben geen PIN mogelijkheid. (let op; geen betaling dan geen goederen. InterAction behoudt echter het recht op volledige betaling van het gehuurde)
  4. Huurgoederen welke wij bij u brengen: per bank vooruit of contant bij levering. (betaling voordat wij uitladen, geen betaling dan geen goederen. InterAction behoudt echter het recht op volledige betaling van het gehuurde)
  5. Artiesten die u vooruit per bank aan ons moet betalen; deze betalingen dienen minimaal 14 werkdagen voorafgaand aan het optreden door InterAction te zijn ontvangen. Blijft contractant 1 in gebreke, dan is InterAction gerechtigd het optreden te annuleren, waarbij InterAction het recht op volledige betaling behoudt.
   1. Indien contractant 1 een betalingsachterstand heeft bij InterAction Organisatiebureau, dan behoudt InterAction zich het recht voor dit optreden met behoud van het overeengekomen gage te annuleren.
 14. Bij ziekte van de uitvoerend artiest is contractant 2 niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende kosten.
 15. Bij ziekte van de uitvoerend artiest zal InterAction in overleg met contractant 1 een vervangende artiest proberen te regelen, indien dit niet mogelijk blijkt is er sprake van overmacht.
 16. Film, audio, video- en/of dvd- opnames zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van InterAction Organisatiebureau.
 17. Indien uw posters zijn verzonden in een posterrol, dan heeft kantoor een navraagnummer indien u uw posters niet binnen 5 dagen na heden ontvangt. Navragen kan op nr. 0900-0570 of via tracktrace.nl
 18. Indien de door u geboekte artiest aantoonbaar in de top 100 genoteerd staat, of een televisie-optreden kan verzorgen is contractant 2 gerechtigd de show te annuleren, of een vervangende act aan te bieden.
 19. Contractant 1 dient te zorgen voor een goed stroompunt binnen een straal van 10 meter, vrije groep of groepen.
 20. Bij buitenoptredens bedoeld voor meer personen dan enkel het terras voor het café, is contractant 1 verplicht aanvullend geluid te verzorgen. Via InterAction of een geluidsverhuurbedrijf.
  1. Indien het optreden moet plaatsvinden op een buitenlocatie, dan dient contractant 1 dit altijd vooraf aan te geven. Contractant 1 dient te zorgen dat de artiest droog en tochtvrij kan optreden. Is dit niet het geval, dan is de artiest gerechtigd binnen op te treden, of het geplande optreden ter plekke te annuleren, waarbij InterAction het recht op volledige betaling van de afgesproken gage behoudt. In geval van twijfel is het oordeel van de artiest bindend.
  2. Bij buitenoptredens waarbij decor wordt geleverd, dienen wij deze goed en veilig maar vooral droog te kunnen plaatsen. Indien dat niet mogelijk is, door bijv. teveel wind of regenval / aanzienlijke kans op regen dan is InterAction gerechtigd het decor niet te plaatsen of dit na overleg met contractant 1 binnen te plaatsen. Dit geldt uiteraard ook voor onze geluidsapparatuur / boxen etc.
  3. Indien bij aankomst niemand van Contractant 1 aanwezig is die ons wegwijs kan maken op de locatie en wij daardoor te laat klaar zijn met opbouwen, dan is InterAction daarvoor niet aansprakelijk.
  4. Later beginnen door de omstandigheden zoals geschetst in punt 20-3 houdt niet automatisch in dat wij ook later eindigen.
 21. De artiest heeft het recht een geluidsvolume te produceren zoals bij zijn of haar optredens gebruikelijk is. Het gebruik van een geluidsbegrenzer of verplicht inprikken is dan ook niet toegestaan. Indien dit wel verplicht is dient contractant 1 over een ontheffing te beschikken.
  1. Indien de artiest op verzoek van contractant 1 zachter gaat spelen, dan is de artiest gerechtigd om in voorkomende gevallen niet meer op te treden indien het gewenste geluidsniveau door contractant 1 te laag is.
 22. Bij afhaal is legitimatie verplicht. (kopie legitimatiebewijs; paspoort, rijbewijs of identiteitskaart zal worden gemaakt.)
 23. Bij afhaal dient de klant over deugdelijk vervoer te beschikken. Bij te klein vervoer of slechte kwaliteit (bijvoorbeeld decordelen op open aanhanger vervoeren) zijn wij gerechtigd het vervoer af te keuren. Hierbij behoudt InterAction het recht op volledige betaling van het gehuurde.
 24. Huurgoederen leveren wij “binnen” over de drempel op de begane grond. Losplaats dient goed bereikbaar te zijn met een kleine vrachtauto (22m3) binnen 10 meter van de losplaats. (indien wij een grotere afstand moeten overbruggen dient u dat te melden en voor hulp zorg te dragen.)
 25. Indien niet aan bovenstaande voorwaarde kan worden voldaan, dan is onze chauffeur gerechtigd huiswaarts te keren, waarbij InterAction het recht op volledige betaling van het gehuurde behoudt.
 26. Indien wij onze spullen c.q. apparatuur naar een etage of kelder moeten vervoeren, en er is geen lift aanwezig, dan dient contractant 1 minimaal 2 personen (Stagehands; nuchter!!) ter beschikking te stellen om te helpen. Zowel bij opbouw, als bij afbouw. In dit niet het geval bij opbouw, dan is contractant 2 gerechtigd huiswaarts te keren, waarbij wel de volledige gage gerekend zal worden. Zijn er bij het inladen geen 2 personen beschikbaar, dan is contractant 2 gerechtigd € 100.- extra in rekening te brengen.
 27. Goederen die van ons gehuurd worden zijn vanaf het moment van afhaal op ons bedrijf of het moment van brengen door onze chauffeur onder verantwoording van de klant. Alle schades dienen door de klant zelf te worden vergoed of te worden gedekt door een verzekering.
 28. Indien bij wederverhuur InterAction te maken krijgt met een rider van een collega-bureau of artiest, dan zal deze worden overlegd ter ondertekening.
 29. InterAction werkt met goede apparatuur,  en wij doen er alles aan deze in topconditie te houden. Mocht onverhoops een versterker, schuimmachine of springkussen of een ander door ons geleverd artikel het niet naar behoren doen of uitvallen, dan zullen wij het meest haalbare doen om vervangende attributen/materialen op locatie te krijgen. (mits het qua reistijd etc. nog haalbaar is.) InterAction is hierbij niet aansprakelijk voor omzetderving.